Een geschenk namens de Schijndelse gemeenschap

Het duurt nog even voordat het feest is, want pas in 2011 bestaat de Schijndelse Congregatie van de Zusters van Liefde 175 jaar. Henk Beijers kan die tijd echter goed gebruiken voor het boek dat hij over met name de Schijndelse historie van de Zusters gaar schrijven in opdracht van de gemeente Schijndel.
 
Een passend cadeau, zo vindt burgemeester Opsteegh, die aangeeft hoe de Zusters altijd midden in de Schijndelse gemeenschap hebben gestaan. Hij wijst erop hoe met name in onderwijs, zorg en gezondheidszorg de congregatie een vooraanstaande rol heeft gespeeld en overigens nog steeds speelt, zij het zonder zich daarop te laren voorstaan.
De congregatie op haar beurt is blij met deze geste van de gemeente waarbij de aandacht opnieuw uitgaat naar de wortels van de congregatie.
 
Henk Beijers, lid van de Schijndelse heemkundekring, is op dit moment druk doende met archiefonderzoek en allerhande andere voorbereidingen voor het jubileumboek over de Zusters van Schijndel. Op 1 november 2011 immers is het precies 175 jaren geleden dat de toenmalige pastoor Antonius van Erp de congregatie van de Zusters van Liefde heeft gesticht, "uit dankbaarheid en tevens respect en waardering voor alles wat 'onze zusters' in velerlei opzicht voor de Schijndelse samenleving hebben betekend, wil de gemeente Schijndel graag een rijk geillustreerd gedenkboek laten verschijnen", aldus Beijers. "Dit zal te zijner tijd tegen een redelijke prijs voor de Schijndelse bevolking verkrijgbaar zijn."
(Hieronder zet Beijers in een eerste schets uiteen wat de inhoud van het boek zal gaan worden. De auteur doet tevens een oproep aan de Schijndelse bevolking om een structurele bijdrage te leveren aan dit jubileumboek).
 
Einde van een tijdperk
De grote groei en bloei van de congregatie, op het hoogtepunt zelfs tot bijna 2300 zusters, verspreid over de gehele wereld, is tekenend voor de ontwikkelingen in de 19e en de eerste helft 20e eeuw. De laatste 30-40 jaren zien we echter een duidelijke terugloop van de kloosterlingen en bieden zich ook geen nieuwe roepingen meer aan. Dit betekent concreet dat het afbouwproces van deze eens zo bloeiende kloostergemeenschap jammer genoeg definitief lijkt te zijn ingezet. Voor de zusters zelf, die altijd met hart en ziel hun werk hebben gedaan, best een pijnlijke constatering. Hun enige troost is gegeven, dat dit afbouwproces geldt voor alle congregaties, die in het verleden het onderwijs en de zieken- en bejaardenzorg op hun schouders hebben genomen. Het is een duidelijke tendens binnen de Westerse wereld. Het ziet er niet naar uit, dat snel nieuwe kloostergemeenschappen gesticht zullen worden. Met name West-Europa lijkt daar op dit moment beslist niet aan toe. Zo lang individualisme, kapitalisme en materialisme de boventoon voeren, de leegloop van onze kerken doorzet en een vorm van vervreemding van godsdienst en geestelijke beleving steeds sterker wordt, is voorlopig niet te verwachten dat jonge mensen zich zullen aanbieden voor een leven van gebed en allerhande liefdewerken in dienst van God en de mensheid. De geschiedenis bewijst ook dat in het verleden kloostergemeenschappen opbloeiden, verdwenen en soms na enige generaties weer opnieuw tot leven kwamen. Misschien gaat dit in de verre toekomst ook gebeuren met de huidige actieve zuster-, frater- en broedercongregaties en is de achteruitgang van nu de overgang naar nieuwe vormen van kloosterleven in combinatie met allerhande nieuwe soorten liefdewerken. Het blijft moeilijk voorspelbaar.

kweekschool_1957.jpg Oproep aan de bevolking
Het boek is nadrukkelijk bedoeld om de rol van de zusters binnen de Schijndelse samenleving uitvoerig te belichten, maar het is juist die samenleving, die rechtstreeks met het werk van de zusters te maken heeft gehad, de laatste 50-70 jaren. Met name de oudere generatie, weet misschien nog interessante anekdotes te vertellen of bijzondere details te melden vanuit het onderwijs, de ziekenverpleging en bejaardenzorg, het langdurig werken bij de zusters bijvoorbeeld als tuinman. Het is denkbaar dat men vanuit verschillende invalshoeken verhalen kan vertellen.
Naar die vertellers onder bevolking is Henk Beijers naarstig op zoek, zodat het boek niet louter een historische studie wordt vanuit de archieven, hoe interessant die ook zijn. In een soort voorronde probeert hij een selectie te maken onder degene die zich in eerste instantie melden. Bij die selectie is de mate van 'historisch nieuws' dat men te vertellen heeft een belangrijk criterium. Daarna wil de auteur uitgebreidere interviews afnemen en alle wetenswaardigheden optekenen. 
Familiefoto's met zusters
Een andere invalshoek waar de auteur aan denkt, is die van oude familiefoto's waar zusters van Schijndel op staan. Hij wil namelijk een compleet overzicht maken van alle Schijndelse meisjes die in die 175 jaren bij de Zusters van Schijndel zijn ingetreden en er gebleven zijn. Volgens de administratie van de congregatie zijn er dat 86. Veel Schijndelse families hebben daarom al een band met de congregatie, omdat een of meerdere van hun familieleden zijn ingetreden. Wat is er dan mooier als men die lange lijst kan illustreren met familiefoto's, want rond het afleggen van eeuwige geloften werd zo'n zuster nogal eens gefotografeerd in het bijzijn van de naaste familie. Ook kan het zijn, dat gebeurde eveneens regelmatig, dat zo'n 'tante zuster' aanwezig was bij feestelijke familiegebeurtenissen zoals bijvoorbeeld gouden of diamanten bruiloften van de (groot)ouders en dan mee op de foto ging. Het ligt in de bedoeling om die verzamellijst van alle uit Schijndel geboren zusters en de eventueel aangeleverde foto's op een verzamel-cd-rom te publiceren als extra bijlage bij het boek! Degenen die dus van die mooie foto's hebben .... schroom niet om dat te laten weten. Het moeten dus wel familiefoto's zijn die betrekking hebben op een zuster die zelf in Schijndel is geboren en in haar kloosterhabijt op de foto staat! De originel foto wordt dan met uw goedvinden ingescand of er wordt een reproductie van gemaakt en de trotse bezitter of bezitster ontvangt het origineel weer snel terug!
 
Schijndelse families
Na archiefonderzoek is vast te komen te staan dat het bij die 86 zusters de volgende Schijndelse families betreft: Van den Berg, Van den Bogaard, Van Boxtel, Van Giersbergen, Van Heertum, Van Heeswijk, Van der Heijden, Hellings, Heijmans, Jagers, de Jong, Van der Kant, Van Kasteren, Van Kempen, Kooijmans, Kluijtmans, Van de Kromvoort, de Laat, Van Liempd, de Louwere, Mallens, Michels, Van der Mee, Oerlemans, Van Os(s), Pennings, Van der Pol, Pijnappels, Van Roosmalen, Van Rooy, Santegoeds, Schellekens, Van der Schoot, Van Schijndel, Smits, Schevers, Van der Spank, Van Stralen, Timmermans, Van der Velden, Van de Ven, Verhagen, verkuijlen, Venmans, Vugts, Welvaarst en de Wit.
 
Contact
Al degenen die een of andere bijdrage aan dit boek leveren zullen sowieso in de publicatie vermeld worden. Bovendien... op deze manier is het boek ook een écht jubileumgeschenk, waarbij de hele gemeeschap ook daadwerkelijk betrokken is geweest!
Wie zich aanmeldt kan dit doen op twee manieren, namelijk door te schrijven naar Henk Beijers, Heunpark 1021 te Vught 5261 WB tel. 073-657 99 15 of te mailen naar h.a.m.beijers@home.nl..... Het liefste via de laatste mogelijkheid als het aan de auteur ligt! Vermeld wel duidelijk uw eigen adres, telefoonnummer of emailadres.
Zoek eens in uw 'oude dozen' of 'vergeelde albums' of er nog 'verborgen' Zusters van Schijndel in te vinden zijn. Zegt het voort onder vrienden, kennissen en familieleden, ook onder hen die nu inmiddels buiten Schijndel wonen!
De auteur dankt u reeds bij voorbaat.