Uit het kloosterarchief van onze zusters [51]

Sint Lidwina, een verhaal apart
 
OORLOGSJAREN OP LIDWINA

Vier Amerikanen op een hooizolder
De Duitse bezetter dwingt het ene na het andere deel van Schijndel om boerderijen en burgerhuizen te ontruimen. Ook de Houterd moet het ontgelden. Daar zitten op een gegeven moment bij een zekere Broeren vier Amerikaanse piloten op de hooizolder verborgen. Door het listige optreden van Broeren worden de piloten in een ommezien ‘omgekleed tot eerzame boeren’ en zoeken een goed heenkomen. De ene met een baby in een dekentje, de ander draagt de nodige huisraad achter de familie Broeren aan, de derde leidt een onwillig kalf aan een touw en nummer vier duwt een kruiwagen met beddengoed vooruit. Ze belanden uiteindelijk veilig binnen de muren van het Lidwinaziekenhuis, waar ze onmiddellijk bij hun landgenoten in de onderaardse gewelven worden ingedeeld. Voor de niet-gewonde en herstelde piloten was de kelder van de centrale verwarming als verblijfplaats ingericht. In een bos ergens in de omgeving huizen nog eens twaalf Amerikaanse piloten die door ondergrondsen uit Gemonde van het aller noodzakelijkste worden voorzien. Die komen uiteindelijk ook in het Lidwinaziekenhuis terecht door zich te voegen bij de eindeloze stroom vluchtelingen. Saillant detail is dat de Amerikanen op een gegeven moment situatiekaartjes laten zien van Schijndel en omstreken, waarop het ziekenhuis met rood omcirkeld was, ten teken dat dit gebouw absoluut gespaard moest blijven!

dhr. Hovenier.jpg

ziekenzaal.jpg

De heer Hovenier
de directe adviseur van zuster Veronica
tijdens de granaatweken
Inkijk in de ziekenzaal

Daags na aankomst van deze laatste groep Amerikanen moeten nog hun wapens uit het bos weggehaald worden. Men zet het transport van een ‘gewonde’ in scêne, compleet met een verpleegster in de persoon van schooljuf Gré Scholte, een andere ondergrondse als dokter en tenslotte een brancardier. In het bos legt men de wapens op de bodem van de kar en voerman Christ van Bakel bedekt die met een dikke laag stro, legt daarop de volgens de regels der kunst verbonden ‘gewonde’, terwijl de ‘verpleegster’ met een bezorgd gezicht zijn pols controleert en de dokter rijdt op zijn fiets langs de wagen. Twee argwanende Duitsers roepen nog wel “Halt!”, maar ‘de stoet’ bereikt uiteindelijk veilig vluchtoord Lidwina.

Onafgebroken trommelvuur en de bevrijding

Enige dagen voor de bevrijding leeft men tussen hoop en vrees, tussen kanongebulder en granatengefluit, tussen hier en daar oplaaiende branden en allerlei alarmerende geruchten, tot aan de nacht van zaterdag 21 oktober en zondag 22 oktober. Het artillerieduel breekt op dat moment in alle hevigheid los en ontaardt in een onafgebroken trommelvuur. In de kronieken wordt het omschreven als ‘een helse kanonnade’ en de kroniekschrijfster besluit met de woorden: “Het was of alle boze machten over ons waren losgebroken”. Het waren de voortekenen van de definitieve bevrijding! Op 23 oktober was het dan zover.
De Geallieerden brachten in overvloed medicamenten, allerlei soorten verbanden, zeep en allerhande benodigdheden voor de verpleging van zieken en gewonden. Zuster Henriëtto nam alles in grote dankbaarheid aan. Ten slotte besluit de kroniekschrijfster haar oorlogsrelaas met haar respect en waardering uit te spreken voor enige zeer opvallende personen tijdens deze enerverende periode. Zuster Veronica, die ‘letterlijk alles voor allen en aller moeder was”. De heer Hovenier die als helper, raadgever, tussenpersoon bij onderhandelingen, weldoener als het ging om levensmiddelen, diep respect afdwong bij alle bewoners.
Degenen die zich in hebben gezet voor het transport van winkelwaren, slachtvee en zoveel andere zaken, waarbij in de kronieken genoemd worden Cor van Ham, Wim Doreleijers, Jan van den Broek en Christ van Bakel, die er dag in dag uit op uit trokken met het paard en de kar van ‘boer van Weert’ om door het hele dorp van alles te vervoeren richting moederhuis en Lidwina.
 
Er was heel wat nodig
Onderzoek in de gemeentelijke archiefdocumentatie maakt in een oogopslag duidelijk, dat klooster en ziekenhuis ineens voor gigantische uitgaven werden gesteld, maar geeft ook inzicht in de prijzen van toen. Zo is er een lijst van medicamenten, samengesteld op het moment dat men de voorraad van de overleden Dr.Cals moest aanspreken voor een bedrag van f 137,80.
Om zo maar wat producten er uit te lichten...: 2 kilo boorzalf voor f 2.96, 1000 stuks staalpillen f 2,09, 10 flessen insuline f 4,32, 12 rolletjes kleefpleister f 3,60, 3 liter parafine f 3,87, 12 buisjes vitamine D van 62 cent f 7,44, 3 kilo vaseline f 6,66, 5000 tabletten kalk f 15, 250 gram zinkolie f 1,52, 8 flacons Davitamon A-D f 9,06, 500 tabletten aspirine f 5,-, 1000 stuks gentiaan violetpillen f 7,20. Nog interessanter is het overzicht van de door het bestuur ‘van het vluchtoord St. Lidwina gedane uitgaven betrekking hebbende op de evacuatieperiode 17 september 1944 – eind oktober 1944’. Elke uitgavenpost is vervolgens op een bijlage (zie tussen de haakjes) nader gespecificeerd. We beperken ons hier tot het totaaloverzicht:
“gasolie f 23,10 (A.1), vlees f 2037,- (A.2), fruit f 670,- (A.3), kleren f 143,75 (A.4), aardappelen f 1063,38 (A.5), idem f 48,- (A.6), meelpitten f 94,43 (A.7), brood f 950,- , kruidenierswaren f 163,30 (A.8), melk f 892,50 (A.9), kruideniers- en grutterswaren f 688,05 (A.10), kruidenierswaren f 935,04 (A.11), genees- en verbandmiddelen (niet voor de personen verpleegd in de ziekenafdeling) f 366,93 (A.12), elektrische stroom f 107,51 (A.13), huur tractor voor opwekken stroom na uitvallen PNEM f 237,- (A.14), brandstoffen f 41,- (A.15), idem f 87,- (A.16), kelderverlichting f 392,20 (A.17), vet f 25,- (A.18) – totaal f 8965,19.
 
circulaire opperbevel.jpg een groep ouderen in de voortuin.jpg
Circulaire van het opperbevel der geallieerde legers Een groep bewoners in de voortuin


Door het luchtbombardement, de ontruimingsbevelen en de beschietingen ontstond een echte noodtoestand, die grote kosten heeft veroorzaakt, waarbij men onderscheid moet maken tussen het vluchtoord moederhuis van de zusters van Schijndel, het vluchtoord St.Lidwinagesticht, het vluchtoord Geerkens samen met enige kleinere schuilplaatsen en ten slotte de vervangingskeuken van Geerkens. Deze vier vluchtoorden zijn in gebruik geweest van ca. 27 september – 24 oktober 1944 = 28 dagen. Het aantal vluchtelingen in de schuilplaatsen bij vluchtoord Geerkens bedroeg ca. 380. In een gemeentelijk verslag t.a.v. broodvoorziening in die dagen, dat overigens pas veel later is ingestuurd naar de dienst maatschappelijke zorg van het ministerie van BZ [Binnenlandse Zaken], wordt de ontstane noodtoestand als volgt omschreven:
“In die omstandigheden werd aan de bakkers die nog in Schijndel aanwezig waren door het gemeentebestuur in combinatie met V.V.O. bevolen in de nog bruikbare bakkerijen brood te bakken voor de opgejaagde bevolking en voor de inwoners die nog in huizen konden blijven. Dit brood werd aanvankelijk gratis verstrekt. Door het uitvallen van de elektrische stroom, welke in normale tijden deegkneedmachines drijft, werd van de bakkers bovenmate zware en langdurige arbeid vereist. Bovendien moesten zij hun werk in permanent levensgevaar verrichten. Als tegenprestatie werden de bakkers gratis bevoorraad. De kosten daarvan hebben f 5193,70 bedragen. Een declaratie van dit bedrag bieden wij u hier aan vergezeld van een afschrift van de bewijsstukken”.
Illustratief zijn ook zeven opgespoorde lijsten van ca. steeds 40 personen, die een indruk geven van de verleende zorg in Huize Lidwina. In de gemeentelijke administratie staat: lijst 1 - 997 zorgdagen voor 38 personen, lijst 2 - 1051 voor 39 personen, lijst 3 - 996 voor 38 personen, lijst 4 - 669 voor 39 personen, lijst 5 - 696 voor 39 personen, lijst 6 - 902 voor 41 personen en lijst 7 - 958 dagen voor 41 personen = totaal 6219 zorgdagen voor 275 personen. Voor wat betreft de verpleegde gewonde en zieke oorlogsslachtoffers in Huize Lidwina wordt opgegeven 57 personen waaronder 9 baby’s, een kind van 9 maanden en de anderen allemaal ouder met een totaal van 1276 verpleegdagen voor een totaalbedrag van f 2639,25.

Ziekendienst Schijndel

In januari 1943 wordt er op gemeentelijk niveau druk gecorrespondeerd over de verstrekking van een vergunning voor ziekentransport onder de drie garagehouders te Schijndel nl. de firma Fassbender, van Hooft en Vugts. Het effect is, dat nog tijdens die oorlogsjaren een lokale ziekendienst in het leven wordt geroepen, dag en nacht bereikbaar onder telefoonnummer 352. Op 4 maart 1943 schrijft immers Mr.D.van Setten namens de rijksverkeersinspectie uit Den Bosch aan het gemeentebestuur van Schijndel de volgende brief:
“Met ingang van 8 maart 1943 is door mijn inspectie opgericht een ziekendienst Schijndel. Deze ziekendienst heeft tot doel de verzorging van het ziekenvervoer in het rayon Schijndel; dit rayon omvat de gemeenten Schijndel, St.Oedenrode, alsmede het dorp Eerde (gem. Veghel). Het ziekenvervoer in dit rayon zal in het vervolg geheel moeten plaats vinden met de gastaxi’s van den Ziekendienst Schijndel. De benzinewagens, welke op enkele plaatsen binnen dit rayon blijven gestationeerd zijn slechts bedoeld als reserve en mogen alleen in noodgevallen worden gebezigd, wanneer een gastaxi uit Schijndel niet tijdig ter plaatse aanwezig zou kunnen zijn. Aanvragen voor ziekenvervoer moeten uitsluitend worden gericht tot den uitvoerder van den dienst, den heer P.M.Vugts te Schijndel, die onder nr. 352 dag en nacht bereikbaar is. Hier zullen steeds voldoende wagens aanwezig zijn.
Voor elke rit moet een doktersattest worden afgegeven, waaruit blijkt, dat het vervoer van de(n) patiënt(e) per auto absoluut noodzakelijk is. Het tarief voor vervoer via den Ziekenhuisdienst bedraagt met goedkeuring van den secretaris-generaal van het Departement van Waterstaat (sectie tarieven en prijzen) 30 ct. per km. van garage tot garage. Voor ritten liggende binnen een periode tijdens welke het verkeer met motorvoertuigen slechts met bijzondere toestemming van overheidswege geoorloofd is, wordt dit tarief met 50% verhoogd. Met moeilijkheden of klachten over het functioneren van den dienst kunt u zich steeds tot mij wenden – ondertekend de Rijksinspecteur van het Verkeer “.
 

lidwina - achterzijde - fotoatelier Schreurs ca. 1935].jpg

Het complex gezien vanuit de achtertuin


B
ron:
Kloosterarchief – drie archiefdozen betreffende de stichting in de parochie Boschweg, die inmiddels volledig zijn geïnventariseerd en beschreven onder de inventarisnummers 4074-4134
Dagboeken van de congregatie – uit het bestuursarchief 1931-1967
Foto-archief van de congregatie