Uit het kloosterarchief van onze zusters [63]

 
0069 (Small).jpg

Interieurfoto van de hal van Sancta Maria
 

Bestuur van de huishoudschool in lekenhanden
In het bijbelse boek ‘Spreuken’ staat dat er een tijd van komen is en een van gaan. Dat besef leeft in de congregatie heel sterk nu het aantal kloosterroepingen tot een nulpunt is gedaald. Ook de gevorderde leeftijd van de nog actieve religieuze docenten noodzaakt tot bezinning. Er moeten taken afgestoten worden. Zo wordt bv. ook de overdracht van het bestuur van Sancta Maria aan leken in 1979 een feit. Er komt een Stichting Katholiek Lager en Middelbaar Onderwijs voor in de plaats. Directrice zuster Henriëtte Marie werkt nog tot 1981, het jaar waarin ze vanwege haar pensioengerechtigde leeftijd afscheid van de school neemt, nauw samen met de heer Harry Verstijnen, de voorzitter van de nieuwe stichting. Bij diens afscheid in 1985 wordt hij bestempeld als ‘de voornaamste man van het bestuur, die het ontstaan van het burgerbestuur van de grond af aan had meegemaakt en een open uitwisseling voorstond tussen bestuur, oudervereniging en personeel”. Er gebeurt echter nog meer in dat jaar. In 1985 breekt het moment aan dat de congregatie haar LHNO-tijdperk in Schijndel afsluit en nemen in besloten kring de twee laatste zusters afscheid nl. Zr. Adelia van Moorsel (†) en Zr. Stanislas Hendriks. Veel van hun medezusters zijn werkzaam geweest en hebben de huishoudschool groot gemaakt en regionale bekendheid gegeven. Zr. Adelia was vanaf 1960 verbonden geweest aan Sancta Maria als lerares huishoudkunde en gezondheidskunde. Zr. Stanislas was in 1959 als lerares naaldvakken aangenomen en later gaf ze ook kennis der natuur. In de periode 1966-1982 nam ze de taak van adjunct-directrice op zich. Ze krijgen van Rob Stevens, sinds 1981 de opvolger van zuster Henriëtte Marie een geweldig compliment, want deze beide scheidende zusters, zo betoogde hij, zijn altijd geweldige docenten geweest, sterk op hun vakgebied, begaan met de school en nauw betrokken bij alle LHNO-leerlingen. In dat afscheid werd ook Mej. Door van Hoek betrokken.

0063 (Small).jpg

0064 (Small).jpg

Sfeerbeeld van enkele expressielessen die op de huishoudschool werden gegeven
 

Enkele jaren later nl. op 24 maart 1987 overlijdt de oud-directrice op 71-jarige leeftijd. In een in memoriam dat in het SW verschijnt wordt gereflecteerd op haar bezielende leiding in 26 jaren Sancta Maria. Ze kende alle leerlingen bij naam en had belangstelling voor hun gezinssituatie. Ze toonde begrip als er problemen waren en hielp waar ze kon; niet uit liefdadigheid maar vanuit een welgemeende oprechtheid. Ze wilde de meisjes op een verantwoorde manier opvoeden en hun via het LHNO iets waardevols meegeven voor hun verdere leven. Sancta Maria blijft haar dankbaar waarderen en herinneren. In de persoon van zr. Henriëtte Marie heeft men de hele congregatie bedankt voor wat zij in de loop van ruim 40 jaar voor Schijndelse meisjes heeft betekend, niet alleen voor het onderwijs, maar ook voor het vele werk achter de schermen, dat bijna nooit iemand zag. Het personeel van de LHNO besluit met de volgende zinsnede: “De Zusters van Liefde waren en zijn een wezenlijk onderdeel van de Schijndelse gemeenschap, vrouwen die met hart en ziel weten waarvoor ze staan”.

0091 (Small).jpg

Een klein groepje huishoudschoolleerlingen tijdens een van de scheikundelessen van zr. Stanislas Hendriks nl. v.l.n.r. Ingrid van Pinxteren, Anita Verhagen, Desiré den Ouden, Sylvia van Oorschot en Caroline van den Hurk
 

Ideeën van staatssecretaris Ginjaar-Maas
De Sancta Mariaschool is met 420 leerlingen een van de grootste in de regio. Maar directeur Rob Stevens en adjunct André Brekelmans sleutelen aan het systeem en zetten, gesteund door de toenmalige secretaris van onderwijs, stappen om er een meer beroepsgerichte opleiding van te maken. Bovendien is Mw. Ginjaar-Maas van mening dat het LHNO-onderwijs onderdeel moet gaan worden van bredere schoolgemeenschappen. De bestaande afstudeerrichtingen moeten complete afdelingen worden waar ook veel beroepsmatiger gewerkt wordt. Een van de achtergrondideeën is ook dat er een meer gemengde schoolbevolking gaat ontstaan en roldoorbrekend gewerkt kan worden, zodat én jongens én meisjes worden aangetrokken door dit type onderwijs. In plaats van LHNO spreekt men vanaf die tijd van LDGO = lager dienstverlenings- en gezondheidsonderwijs. Die ideeën leefden in Schijndel al in 1983, maar de bestuurlijke eenwording gericht op een fusie van LTS, LHNO en Scinlecollege zou nog even op zich laten wachten. Dat bleek een mooie gedachte maar de realiteit van deze ombuiging wordt gevoeld als ‘behoorlijk complex’. Een studiecommissie, waarin alle geledingen vertegenwoordigd zijn, heeft meer tijd nodig. Het zou te ver voeren op alle aspecten in te gaan. We schetsen louter de ‘hoofdlijnen’ van de nieuwe ontwikkeling.

1424 (Small).jpg

Aankondiging van het robijnen jubileum van Sancta Maria
 

Herdenking 40 jaar Sancta Maria
Op 21 februari 1986 heeft men 40 jaar LHNO/IHNO herdacht en wordt in een uitgebreid krantenartikel de geschiedenis nog eens in vogelvlucht gepresenteerd. Een feest in drie fasen…..voor de leerlingen het radioprogramma ‘Hollands Glorie’ in het City-thetater, een zeer druk bezochte receptie in de aula van Sancta Maria en op 19 april een groots opgezette reünie van oud-leerlingen en oud-docenten. Overigens enigszins bevreemdend dat men het robijnen feest viert, want het zou eigenlijk een gouden jubileum moeten zijn [1935-1985]. Men is echter uitgegaan van de in 1946 gerealiseerde Stichting Sancta Maria van de RK School voor Industrieel en Huishoudelijk Onderwijs. Adjunct-directeur André Brekelmans verklaart voor de pers, dat Sancta Maria een van de zeven grootste categorale scholen is binnen deze tak van beroepsonderwijs. Er werken 33 docenten, 12 niet-onderwijsgevenden en de school wordt bezocht door 350 leerlingen. Uitdrukkelijk wordt nog eens ingegaan op de vele mogelijkheden die de school biedt voor vervolgopleidingen en op haar toekomstige positie binnen het Schijndelse onderwijs. Sinds 1 januari 1986 vormt de school, samen met het Scinlecollege, een bestuurlijke eenheid onder de Stichting Voortgezet Onderwijs Schijndel [VOS] waarvan Dhr. J.Verstraaten voorzitter is. Dat is overigens niet de laatste verandering. In juni 1989 verschijnt de allerlaatste schoolkrant van Sancta Maria, want per 1 augustus van dat jaar gaat de school op in scholengemeenschap ‘de Steeg’ voor beroepsonderwijs, met als directeur Dhr. Wiel Sporken. Er komt in Schijndel een gebouwelijke verdeling tot stand over het gebouw van de Lagere Agrarische School [LAS}, het gebouw van de bestaande Lagere Technische School [LTS] en Pastoor van Erpstraat 10 en 12. Geen ideale situatie, maar dat is dan ook niet het einde van het totale fusieproces. Uiteindelijk wordt aan de Putsteeg een zgn. unilocatie gebouwd, zodat nu alle afdelingen in het Eldecollege onder één dak zijn gehuisvest.

1423 (Small).jpg

Sfeerbeeld van de hal van Sancta Maria waar het gezelschap welkom wordt geheten door de voorzitter van het organisatiecomité adjunct-directeur André Brekelmans
 

Reünie in 2003
In het jaar waarin het gebouw aan de Pastoor van Erpstraat onder de slopershamer zou gaan verdwijnen is er op zaterdag 24 mei 2003 nog een grote reünie gehouden voor alle collega’s en oud-collega’s, die naast het ophalen van allerlei herinneringen bovendien konden genieten van een prachtig verzorgde kleine expositie en een serie albums met historische informatie over Sancta Maria. Liefst 108 reünisten hebben toen een geweldige middag aangeboden gekregen, getuige het prachtige foto-verslag dat zuster Stanislas Hendriks, dat ze onlangs heeft geschonken aan de heemkundekring, zodat deze tastbare herinnering bewaard blijft voor het nageslacht en veilig kan worden opgeborgen in onze Schijndel-documentatie. Na de sloop van het scholencomplex LHNO en ULO is in het Kloosterpark de brede basisschool ‘de Heijcant’ gebouwd met daarbij enige appartementencomplexen, waardoor dus na zowat een halve eeuw dat oude stukje dorpsgezicht met een huishoudschool en ulo-school volledig is vervangen door allerlei nieuwbouwprojecten en het oude vertrouwde beeld is op geen enkele wijze meer herkenbaar.
 
bronnen:
Dagboeken van de congregatie over de periode 1931-1967
Louis van Dijk [2008] Historie Onderwijs Schijndel in 3 delen – deel 1 hoofdstuk 17
Schijndels Weekblad – uitgave 7.9.1979 en 27.2.1985 en 11.7.1985