2015 Zilveren jubileum KYM - Indonesia

Op 19 november 2016 is het 25 jaar geleden dat de Kongregasi Suster Kasih Yesus dan Maria Bunda Pertolongan Baik (KYM) een zelfstandige Congregatie is geworden. 

Dat wordt zowel in Indonesia als in Nederland met grote vreugde gevierd. De zusters hebben gedurende dit hele jaar een voorbereidingsprogramma gevolgd, waarbij ook de werken van de zusters zijn betrokken. Men heeft elkaar opgezocht in parochies, ziekenhuizen en scholen.

Op dit moment is zr. Aloysia Manihuruk de algemeen overste van KYM.

 

Op de gedenkdag in november is er een viering waarbij de bisschop van het bisdom zal voorgaan. Namens de Congregatie zullen de zusters Rita Schrurs, Miranda van Kleef en Mirjam Litjens aanwezig zijn. Van 16 t/m 28 november zijn zij op Sumatra en er is een programma samengesteld, waarbij een aantal communiteiten en werken van de zusters zullen worden bezocht.

 

Bij gelegenheid van het jubileum wordt er een boek uitgegeven over de geschiedenis van KYM.  Er is gevraagd aan zr. Agnes vos, algemeen overste van de congregatie Zusters van Liefde in Schijndel, om hiervoor het voorwoord te schrijven. Onderstaand de tekst van dit voorwoord.

060 Indonesie 3.jpg

 

Voorwoord.

Met vreugde willen wij vijfentwintig jaar congregatie KYM vieren. De congregatie is in die vijfentwintig jaar uitgegroeid tot een jonge, vitale, goed gewortelde congregatie die haar voeding en inspiratie vindt in de spiritualiteit van Vincentius.  Een congregatie die een eigen gemeenschap vormt in een ander werelddeel, in een andere cultuur, zorgvuldig gegroeid en geleid tot volwassenheid, in staat tot het dragen van eigen verantwoordelijkheid.

De Congregatie Zusters van Liefde, van Jesus en Maria, Moeder van Goede Bijstand  te Schijndel is de "Moeder" die aan de wieg heeft gestaan van KYM.

 

De Congregatie Zusters van Liefde is door pastoor van Erp gesticht op 1 november 1836. 
Onder leiding van de eerste algemeen overste zuster Vincentia (Mieke) de Bref, is de groei en ontwikkeling van de congregatie begonnen met zorg en aandacht voor medemensen. 
De visie en inspiratie van de H. Vincentius werden de leidraad voor de liefdewerken van de zusters. 
Langzaam groeide het aantal zusters en het aantal plaatsen waar zusters werkzaam waren.

 

Bijna een eeuw later, in 1928, vertrokken de eerste zusters naar Sumatra-Indonesia, toen nog een eiland van Nederlands Indië.
Zusters, die niet wisten waar ze terecht zouden komen, maar die met grote inzet het werk in Indonesia begonnen zijn en de eerste zaadjes hebben geplant.

 

Tussen 1928 en 1990 groeide de Congregatie in Indonesia. In de eerste jaren waren er alleen Nederlandse zusters. Maar langzamerhand kwamen er vrouwen uit eigen land, die zich aangetrokken voelden tot een leven als Zuster van Liefde. Zij werden lid van de Congregatie. 
De zaadjes die door de eerste zusters geplant zijn, hebben wortel geschoten en zijn tot wasdom gekomen. Nederlandse en Indonesische zusters hebben gezamenlijk gewerkt aan het tot bloei brengen van de Congregatie. Indonesische en Nederlandse zusters bouwden op het fundament van Vincentius, Pastoor van Erp en zr. Vincentia de Bref samen de congregatie KYM op.
In 1983 keerden de laatste Nederlandse zusters terug naar Nederland na 55 jaar van intense aanwezigheid.

In 1988 was het tijd voor de "Moeder" om de Regio Indonesia los te laten zodat deze zelfstandig verder kon gaan. Het Regiobestuur van Indonesia diende een verzoek in om goedkeuring te verkrijgen van het Algemeen Kapittel in Schijndel om zich te ontwikkelen tot een zelfstandige congregatie. 
Het Kapittel van 1988 heeft daarna opdracht gegeven om de nodige voorbereidingen te treffen en stappen te zetten, die zouden leiden tot de autonomie van Regio Indonesia.

Het toenmalige bestuur van de Zusters van Liefde heeft gewerkt aan de voorbereiding van de autonomie. In 1989 is er in Indonesië een referendum gehouden, waarbij alle zusters KYM schriftelijk haar menig gaven over de toekomstige autonomie. 94% sprak zich positief uit en was bereid alle daarmee samenhangende gevolgen te aanvaarden.

 

De aartsbisschop van Medan (Mgr. A.G.P. Datubara OFMCap) en de bisschop van Padang (Mgr. M.D. Situmorang, OFMCap), in wier bisdommen de zusters KYM werkten, schreven een brief naar Rome ter ondersteuning van het verzoek om autonomie voor KYM.

 

In september 1989 heeft het Algemeen Bestuur van de Schijndelse Congregatie het officiële verzoek om autonomie voor de Regio Indonesia ingediend bij de Congregatie voor de Instituten van het Gewijde Leven en de Sociëteiten van het Apostolisch Leven in Rome. Alle gegevens werden overhandigd aan pater P. Mallia o.s.a., de voorzitter van de kommissie, die destijds de zaken van erkenning van nieuwe congregaties behartigde.

 

Nadat in augustus 1990 nog aanvullende gegevens naar Rome waren verzonden, ontving  de Congregatie Zusters van Liefde in Schijndel op 19 november 1990 het decreet (besluit) vanuit Rome  waarin bekend werd gemaakt, dat Regio Indonesia een zelfstandig, autonoom Instituut van diocesaan recht werd met dezelfde naam als het Instituut waarvan het werd afgescheiden. Het moederhuis werd gevestigd in Pematang Siantar, Sumatra en onder de speciale zorg gesteld van de aartsbisschop van Medan, volgens canon 594.  

In maart 1991 hield de nieuwe Kongregasi KYM haar eerste Algemeen Kapittel. 
Suster Raynilda Sinaga werd gekozen tot de eerste Algemeen Overste.  

25 jaar is het nu geleden dat Congregatie KYM autonoom is geworden. Een tijd waarin de congregatie haar eigen weg heeft gezocht, de liefdewerken heeft voortgezet en nieuwe werken is aangegaan. Er komen nog steeds vrouwen die zich geroepen voelen om zich aan te sluiten en er is een stabiele basis van waaruit de congregatie verder groeit.

 

Hoewel wij in Nederland de tijd van voltooiing van de Congregatie zien naderen, voelen wij ons nog steeds verbonden met de zusters KYM in Indonesia vanuit onze gezamenlijke Vincentiaanse spiritualiteit en dezelfde historische wortels. 

 

Nu op 19 november 2015 – in dit gezegende jaar dat door Paus Franciscus is uitgeroepen tot jaar van het Godgewijde leven –  viert KYM haar zilveren jubileum als autonome congregatie in Indonesië.

 

Het is onze harte-wens, dat de congregatie KYM verder mag groeien en bloeien in het spoor van Gods barmhartigheid.

Het moge u allen goed gaan!

Zuster Agnes Vos
Algemeen Overste 
Congregatie Zusters van Liefde, Schijndel